دشنه ...

رفته ای

چون دشنه ای

در سینه ام

چه دردناک

دوست دارمت

سارا شاهدی

/ 5 نظر / 24 بازدید