رفتن

می روی

تمام که نمی شوی..

تنها میروی ومن

به ردپایت

که روی زندگی ام مانده..

خیره میشوم..

"عباس معروفی"

/ 2 نظر / 20 بازدید
محمد

بعضی ها می روند ولی ردپای شان را هیچ وقت نمی توانیم از زندگی مان پاک کنیم..