پست های ارسال شده در شهریور سال 1392

تو...

 تـــــــ♥ــــــــــو… سکوت میان کلاممی! دیده نمیشوی اما من تــــــ♥ـــــــــــــو را احساس می کنم!  تـــــــــ♥ـــــــــــــو …. هیاهوی قلبمی! شنیده نمیشوی اما من تــــــــــ♥ـــــــــــو را نفس می کشم!.
/ 6 نظر / 16 بازدید
باران که می بارد تمام کوچه های شهر پر از فریاد من است که می گویم من تنها نیستم تنها، منتظرم تنها.. کیکاووس یاکیده  
/ 5 نظر / 17 بازدید