احساس

احساس

سنگ خارا نیست

که همین طور بماند و

بماند و

بماند ...

احساس مثل شاپرک

مثل عطر

می پرد!

درست توی همان روزهایی که دوستت دارم

دوستم داشته باش!

مهدیه لطیفی

/ 0 نظر / 11 بازدید