علاقه

علاقه اگر علاقه باشد که آخرش

ملاقه نمی شود کوبیده شود توی سر خودمان!

علاقه اگر علاقه باشد که یکهو

وسط خوشیِ مان برق ها نمی رود که برگردند بگویند

بفرمایید بیرون وقت تمام است!

علاقه اگر علاقه باشد که ما تمام عمرمان را

نمی نشینیم صرف آونگ شدن بین این دو فرضیه کنیم

که طرف راست می گفت و پشیمان شد

یا دروغ می گفت اساساً اصلاً!

علاقه اگر علاقه باشد که...بیخیال!

بچه تر که بودم شنیده ام از خیلی ها که:

اگر را کاشتند جایش خیار چمبر درآمد!!

مهدیه لطیفى

/ 3 نظر / 34 بازدید